Char Chinar Dal lake, Srinagar Kashmir Thumbnail

Char Chinar Dal lake, Srinagar Kashmir